Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży


Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny.

Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

AnVelJo Anna Paluch
Szkolna, 37/44
25-604 Kielce

e-mail: sklep@naturaorganika.pl 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

(wzór formularza znajduje się poniżej)

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym, w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Okoliczności braku możliwości odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu(np. lekarstwa, kosmetyki);
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

UWAGA: Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas ''za pobraniem''!

                                                                                                                                          WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: AnVelJo Anna Paluch, ul. Szkolna 37/44, 25-604 Kielce.
Ja ...........................................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy .........................................................................................................
Imię i nazwisko ....................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................

                                                                                                          
                                                                                                          Data .................................. czas na zwrot: 14 dni od dnia zakupu

Dane rachunku bankowego ................................................................................................

Dane właściciela rachunku bankowego ............................................................................

Nazwa banku .......................................................................................................................

Zapoznałem/am się z warunkami zwrotu.

                                      .......................................................

                                         Podpis klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Prosimy o podanie poprawnych danych konta bankowego do zwrotu pieniędzy.


adres do zwrotu:

AnVelJo Anna Paluch

ul. Szkolna 37/44

25-604 Kielce